Jeni Milano B.V.

 

Kabelweg 38

1014 BB Amsterdam

Nederland

 

Tel: 020-6828915

Fax: 020-6862161